I Komunia Święta

                                         

Przygotowanie do Pierwszej Komunii św. rozpoczęte.

Proszę o przyswojenie przez dzieci odpowiedzi i tekstów ze Mszy św. – pogrubionym drukiem

Pozdrowienie wiernych KAPŁAN: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. WIERNI: Amen.

KAPŁAN: Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi.

WIERNI: I z duchem twoim.

KAPŁAN: Przeprośmy Boga za nasze grzechy,

WIERNI: Spowiadam się Bogu wszechmogącemu * i wam bracia i siostry, * że bardzo zgrzeszyłem * myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem: moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę * wszystkich Aniołów i Świętych * i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie * do Pana Boga naszego. 

KAPŁAN: Niech się zmiłuje nad nami Bóg wszechmogący * i odpuściwszy nam grzechy * doprowadzi nas do życia wiecznego.

WIERNI: Amen.

KAPŁAN: Panie zmiłuj się nad nami.

WIERNI: Panie zmiłuj się nad nami.

KAPŁAN: Chryste zmiłuj się nad nami.

WIERNI: Chryste zmiłuj się nad nami.

KAPŁAN: Panie zmiłuj się nad nami.

WIERNI: Panie zmiłuj się nad nami.

WIERNI: Chwała na wysokości Bogu * a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. * Chwalimy Cię. * Błogosławimy Cię, Wielbimy Cię. * Wysławiamy Cię. *Dzięki Ci składamy, * bo wielka jest chwała Twoja. * Panie Boże, Królu nieba, * Boże Ojcze wszechmogący. * Panie, Synu Jednorodzony, * Jezu Chryste. * Panie Boże, Baranku Boży, *Synu Ojca. * Który gładzisz grzechy świata, * zmiłuj się nad nami. * Który gładzisz grzechy świata, * przyjm błaganie nasze. * Który siedzisz po prawicy Ojca, * zmiłuj się nad nami. * Albowiem tylko Tyś jest święty. * Tylko Tyś jest Panem. * Tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste. * Z Duchem Świętym w chwale Boga Ojca. * Amen.

Modlitwa dnia (Kolekta) KAPŁAN: Módlmy się: ……..na wieki wieków. WIERNI: Amen.

 

LITURGIA SŁOWA
Aby zaznaczyć koniec czytania, lektor dodaje:
L: Oto słowo Boże.
WIERNI: Bogu niech będą dzięki.
Na Ewangelię:
KAPŁAN: Pan z wami.
WIERNI: I z duchem twoim.
KAPŁAN: Słowa Ewangelii według świętego N.
WIERNI: Chwała Tobie, Panie.
Po Ewangelii
KAPŁAN: Oto słowo Pańskie.
WIERNI: Chwała Tobie, Chryste.
Wyznanie wiary (Credo)

WIERNI: Wierzę w jednego Boga, * Ojca
wszechmogącego, * Stworzyciela nieba i ziemi, * wszystkich rzeczy
widzialnych i niewidzialnych. * I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, *
Syna Bożego Jednorodzonego, * który z Ojca jest zrodzony * przed
wszystkimi wiekami. * Bóg z Boga, Światłość ze Światłości, * Bóg
prawdziwy z Boga prawdziwego. * Zrodzony a nie stworzony, *
współistotny Ojcu, * a przez Niego wszystko się stało. * On to dla nas
ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba. I za sprawą Ducha
Świętego * przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. *
Ukrzyżowany również za nas, * pod Poncjuszem Piłatem został
umęczony i pogrzebany. * i zmartwychwstał trzeciego dnia, * jak
oznajmia Pismo. * I wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca. * I
powtórnie przyjdzie w chwale * sądzić żywych i umarłych, * a
Królestwu Jego nie będzie końca. * Wierzę w Ducha Świętego, Pana i
Ożywiciela, * który od Ojca i Syna pochodzi. * Który z Ojcem i
Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwalę; * który mówił przez
Proroków * Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół.
* wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów * I oczekuję
wskrzeszenia umarłych. * i życia wiecznego w przyszłym świecie.
Amen.

LITURGIA EUCHARYSTYCZNA

KAPŁAN: Módlcie się, aby moją i waszą Ofiarę przyjął Bóg, Ojciec
wszechmogący.
WIERNI: Niech Pan przyjmie Ofiarę z rąk twoich * na cześć i chwałę
swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła świętego.

Prefacja (wstęp do modlitwy eucharystycznej)
Kapłan rozkładając ręce mówi:
KAPŁAN: Pan z wami.
WIERNI: I z duchem twoim.
KAPŁAN: W górę serca.
WIERNI: Wznosimy je do Pana.
KAPŁAN: Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu.
WIERNI: Godne to i sprawiedliwe.

WIERNI: Święty, Święty, Święty, Pan Bóg zastępów * Pełne są
niebiosa i ziemia chwały Twojej. * Hosanna na wysokości. * Błogosławiony,
który idzie w imię Pańskie. * Hosanna na wysokości.

Modlitwa Eucharystyczna
Po modlitwie Kapłan z rozłożonymi rękami mówi: 
KAPŁAN: Oto wielka tajemnica wiary.
WIERNI: Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, *
wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia
w chwale.
KAPŁAN: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, * Tobie, Boże
Ojcze wszechmogący, * w jedności Ducha Świętego, * wszelka cześć i chwała,
przez wszystkie wieki wieków.
WIERNI: Amen.
Obrzędy komunii
KAPŁAN: Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom,
ośmielamy się mówić:
WIERNI: Ojcze nasz…..
KAPŁAN: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego * i obdarz nasze czasy
pokojem. * Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, * abyśmy zawsze wolni od
grzechu * i bezpieczni od wszelkiego zamętu, *pełni nadziei oczekiwali *
przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
WIERNI: Bo Twoje jest królestwo i potęga, i chwała na wieki.
KAPŁAN: Pokój Pański niech zawsze będzie z wami.
WIERNI: I z duchem twoim.
KAPŁAN: Przekażcie sobie znak pokoju.
WIERNI: Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się
nad nami.
Baranku Body, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem.
KAPŁAN: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. *
Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
WIERNI: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, * ale
powiedz tylko słowo, * a będzie uzdrowiona dusza moja.

OBRZĘDY ZAKOŃCZENIA
KAPŁAN: Pan z wami.
WIERNI: I z duchem twoim.
KAPŁAN: Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, + i
Duch Święty
WIERNI: Amen.
KAPŁAN: Idźcie w pokoju Chrystusa.
WIERNI: Bogu niech będą dzięki.

 JAK SIĘ SPOWIADAĆ  – FORMUŁA SPOWIEDZI

 1. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus ( ksiądz odpowiada: na wieki wieków amen )

 1. Robimy znak krzyża i mówimy: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

 1. Jestem uczniem klasy trzeciej. Przystępuję pierwszy raz do spowiedzi świętej. Obraziłem Pana Boga następującymi grzechami: ( tu mówimy nasze grzechy )

 1. ( po wyznaniu grzechów mówimy ): więcej grzechów nie pamiętam, za wszystkie serdecznie żałuję, postanawiam poprawę i proszę cię Ojcze o pokutę i rozgrzeszenie.

 1. ( słuchamy co powie kapłan i jaką zada pokutę, gdy usłyszymy: żałuj za grzechy, uderzamy się w piersi mówiąc trzy razy: Boże bądź miłościw mnie grzesznemu.

 2. (kiedy usłyszymy słowa: i ja odpuszczam tobie grzechy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego – robimy znak krzyża i odpowiadamy: amen

 3. Gdy kapłan powie: wysławiajmy Pana bo jest dobry odpowiadamy: bo Jego miłosierdzie trwa na wieki.

 4. Kapłan powie: Pan odpuścił tobie grzechy idź w pokoju. Odpowiadamy: Bóg zapłać

 1. Gdy kapłan zapuka – wstajemy i odchodzimy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PIEŚNI NA KOMUNIĘ ŚW.

Pan Wieczernik przygotował, swój zaprasza lud.
Dla nas wszystkich dom otworzył i zastawił stół.

1. Przyjdźcie z ulic i opłotków bowiem mija czas.
Przyjdźcie chorzy i ubodzy, Pan uzdrowi was.

2. Każdy człowiek w domu Pańskim swoje miejsce ma.
Niech nikogo w nim nie braknie uczta Pańska trwa.

3. Przystępujmy z dziękczynieniem pożywajmy chleb,
pijmy napój nieśmiertelnych, aby życie mieć.

4. Zakosztujcie i poznajcie tej Wieczerzy smak,
z obfitości boskich darów bierzcie pełnię łask.

5. Kto się z Panem tu spotyka tworzy jedno z Nim,
Bóg z miłością go nazywa przyjacielem swym.

6. Nakarmieni Chlebem Żywym wznieśmy Panu pieśń.
Bóg żyjący i prawdziwy strzeże naszych serc.

Pan wieczernik przygotował – Agata Burda – YouTube

 1. Przygotuję Ci serce, o Chryste.

Przygotuję Ci serce niewinne.

Takie jasne, radosne i czyste.

Przygotuję Ci serce, o Chryste.

 1. Przyozdobię Ci serce miłością.

Taką wielką, co wszystko zwycięża.

Abyś wstąpił do niego z radością.

Przyozdobię Ci serce miłością.

 1. Przygotuję Ci serce ofiarne.

Precz odrzucę, co kusi i wabi.

Przygotuję nadzieją i wiarą.

Przygotuję Ci serce ofiarą.

 

Na I Komunię Świętą: Przygotuję Ci serce o Chryste – YouTube

JUŻ GOŚCISZ JEZU 

 1. Już gościsz Jezu, w sercu mym,
  Dzień ten jest szczęścia mego dniem,
  Przyniosłeś dla mnie łask Twych zdrój,
  Bądźże uwielbion, Boże mój.
 2. Cóż ja dam Tobie, Jezu mój,
  Chcę ofiarować zapał swój,
  By zawsze pełnić wolę Twą,
  Zachować czystą duszę mą.
 1. Za łaski, które dajesz mi

O Jezu dzięki składam CI

I kocham Cię o Jezu mój

Bo Ty osładzasz życia znój

 1. Jezu, pozostań w sercu mym,
  Tylko Ty sam zamieszkaj w nim.
  Dopomóż mi w godzinie złej,
  Wytrwać w miłości Jezu Twej.

032- U drzwi Twoich / Już gościsz Jezu / wykonanie Tomasz Sokołowski – Bing video

IDŹMY, TULMY

Idźmy, tulmy się jak dziatki,
Do Serca Maryi Matki.
Czy nas nęka życia trud,
czy to winy czerni brud!
Idźmy, idźmy ufnym krokiem,
z rzewnym sercem łzawym okiem:
Serce to zna dzieci głos,
odwróci bolesny cios.

2. Ach, to Serce dobroć sama,
najczulsze z córek Adama.
Jest otwarte w każdy czas,
samo szuka, wzywa nas:
“Pójdźcie do mnie dziatki moje,
wyczerpnijcie łaski zdroje:
Kto mnie znajdzie, życie ma,
Temu Syn zbawienie da.

3. To Maryi Serca chwałą,
że zgubionym Zbawcę dało.
Jemuś winien, świecie cud,
że Bóg zstąpił zbawić lud.
Pod nim Jezusa nosiła,
do Niego czule tuliła,
Wychowała, by Bóg Syn
zgładził długi naszych win.

Idźmy, tulmy się, jak dziatki – Jasna Góra 2014 – YouTube

POD TWĄ OBRONĘ

Pod Twą obronę, Ojcze na niebie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Grono Twych dzieci swój powierza los
Ty nam błogosław, ratuj w potrzebie
I broń od zguby, gdy zagraża cios.

2. Czy toń spokojna, czy huczą fale
Gdy Ty Twe dzieci w Swej opiece masz
Wznosimy modły dziś ku Twej chwale
Boś Ty nam tarczą, Boże Ojcze nasz.

Pod Twą obronę – YouTube

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Proszę rodziców, aby dzieci do grudnia włącznie przyswoiły sobie następujące modlitwy, które odnajdą na stronach katechizmu:

Znak krzyża (138)

Modlitwa Pańska (138)

 Pozdrowienie Anielskie(138)

 Modlitwa do Anioła Stróża(141)

Modlitwa do Trójcy Świętej(138)

Skład Apostolski(138)
Pod Twoją obronę(141)

10 Przykazań Bożych (139)
Przykazanie miłości  (139)                         

7 Sakramentów świętych (140)                                                                          

 Akty (139)     

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Wszystkie informacje dotyczące przygotowania do Sakramentów Pokuty i Eucharystii będą przekazywane przez Panią Katechetkę.             

                                                    

KALENDARZ ZAPLANOWANYCH SPOTKAŃ W 2020/21

4 października ( niedziela ) godz. 12.30 – poświęcenie różańców
15 listopada ( niedziela ) godz. 11.00 – spotkanie z rodzicami
 29 listopada ( niedziela ) godz. 12.30 – poświęcenie medalików
24 stycznia ( niedziela ) godz. 11.00 – spotkanie z rodzicami
31 stycznia ( niedziela ) godz. 12.30 – poświęcenie świec
7 marca ( niedziela ) godz. 11.00 – spotkanie z rodzicami
21 marca ( niedziela ) godz. 12.30 – poświecenie książeczek
 
ZAPLANOWANE PRÓBY Z DZIEĆMI
8 kwietnia ( czwartek ) godz. 19.00
13 kwietnia ( wtorek ) godz. 19.00
15 kwietnia ( czwartek ) godz. 19.00
20 kwietnia ( wtorek ) godz. 19.00
22 kwietnia ( czwartek ) godz. 19.00
27 kwietnia ( wtorek ) godz. 19.00
29 kwietnia ( czwartek ) godz. 19.00
4 maja ( wtorek ) godz. 19.00
6 maja ( czwartek ) godz. 19.00
11 maja ( wtorek ) godz. 19.00 – próba generalna
W każdą niedzielę przed poświęceniem po Mszy św.
o godz. 11.00 będzie półgodzinna próba z dziećmi
W pierwszą niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 11.00 spotkanie        z dziećmi ( oprócz miesięcy, w których są poświęcenia )