I Komunia Święta

                                         

PRZYGOTOWANIE DZIECI KLAS TRZECICH  DO PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ

W ROKU 2023-2024 

 

KALENDARZ ZAPLANOWANYCH SPOTKAŃ W 2022/23

 
10 września ( niedziela ) godz. 11.00 – spotkanie z rodzicami
8 października ( niedziela ) godz. 12.30 – poświęcenie różańców
26 listopada ( niedziela ) godz. 11.00 – spotkanie z rodzicami
10 grudnia ( niedziela ) godz. 12.30 – poświęcenie medalików
28 stycznia ( niedziela ) godz. 11.00 – spotkanie z rodzicami
4 lutego ( niedziela ) godz. 12.30 – poświęcenie świec
3 marca ( niedziela ) godz. 11.00 – spotkanie z rodzicami
17 marca ( niedziela ) godz. 12.30 – poświecenie książeczek
16 maja ( czwartek ) godz. 16.30 – Spowiedź  dzieci przed Pierwszą Komunią Św.
18 maja ( sobota ) godz. 11.00 – UROCZYSTOŚĆ PIERWSZEJ KOMUNII ŚW.
25 maja sobota – zakończenie białego tygodnia, pielgrzymka dzieci.

ZAPLANOWANE PRÓBY Z DZIEĆMI

16 kwietnia ( wtorek ) godz. 19.00
18 kwietnia ( czwartek ) godz. 19.00
23 kwietnia ( wtorek ) godz. 19.00
25 kwietnia ( czwartek ) godz. 19.00
7 maja ( wtorek ) godz. 19.00
9 maja ( czwartek ) godz. 19.00
14 maja ( wtorek ) godz. 19.00 – próba generalna

 

proszę o przyswojenie przez dzieci odpowiedzi i tekstów ze Mszy św. – pogrubionym drukiem

Pozdrowienie wiernych KAPŁAN: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. WIERNI: Amen.

KAPŁAN: Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi.

WIERNI: I z duchem twoim.

KAPŁAN: Przeprośmy Boga za nasze grzechy,

WIERNI: Spowiadam się Bogu wszechmogącemu * i wam bracia i siostry, * że bardzo zgrzeszyłem * myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem: moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę * wszystkich Aniołów i Świętych * i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie * do Pana Boga naszego. 

KAPŁAN: Niech się zmiłuje nad nami Bóg wszechmogący * i odpuściwszy nam grzechy * doprowadzi nas do życia wiecznego.

WIERNI: Amen.

KAPŁAN: Panie zmiłuj się nad nami.

WIERNI: Panie zmiłuj się nad nami.

KAPŁAN: Chryste zmiłuj się nad nami.

WIERNI: Chryste zmiłuj się nad nami.

KAPŁAN: Panie zmiłuj się nad nami.

WIERNI: Panie zmiłuj się nad nami.

WIERNI: Chwała na wysokości Bogu * a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. * Chwalimy Cię. * Błogosławimy Cię, Wielbimy Cię. * Wysławiamy Cię. *Dzięki Ci składamy, * bo wielka jest chwała Twoja. * Panie Boże, Królu nieba, * Boże Ojcze wszechmogący. * Panie, Synu Jednorodzony, * Jezu Chryste. * Panie Boże, Baranku Boży, *Synu Ojca. * Który gładzisz grzechy świata, * zmiłuj się nad nami. * Który gładzisz grzechy świata, * przyjm błaganie nasze. * Który siedzisz po prawicy Ojca, * zmiłuj się nad nami. * Albowiem tylko Tyś jest święty. * Tylko Tyś jest Panem. * Tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste. * Z Duchem Świętym w chwale Boga Ojca. * Amen.

Modlitwa dnia (Kolekta) KAPŁAN: Módlmy się: ……..na wieki wieków. WIERNI: Amen.

 

LITURGIA SŁOWA
Aby zaznaczyć koniec czytania, lektor dodaje:
L: Oto słowo Boże.
WIERNI: Bogu niech będą dzięki.
Na Ewangelię:
KAPŁAN: Pan z wami.
WIERNI: I z duchem twoim.
KAPŁAN: Słowa Ewangelii według świętego N.
WIERNI: Chwała Tobie, Panie.
Po Ewangelii
KAPŁAN: Oto słowo Pańskie.
WIERNI: Chwała Tobie, Chryste.
Wyznanie wiary (Credo)

WIERNI: Wierzę w jednego Boga, * Ojca
wszechmogącego, * Stworzyciela nieba i ziemi, * wszystkich rzeczy
widzialnych i niewidzialnych. * I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, *
Syna Bożego Jednorodzonego, * który z Ojca jest zrodzony * przed
wszystkimi wiekami. * Bóg z Boga, Światłość ze Światłości, * Bóg
prawdziwy z Boga prawdziwego. * Zrodzony a nie stworzony, *
współistotny Ojcu, * a przez Niego wszystko się stało. * On to dla nas
ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba. I za sprawą Ducha
Świętego * przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. *
Ukrzyżowany również za nas, * pod Poncjuszem Piłatem został
umęczony i pogrzebany. * i zmartwychwstał trzeciego dnia, * jak
oznajmia Pismo. * I wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca. * I
powtórnie przyjdzie w chwale * sądzić żywych i umarłych, * a
Królestwu Jego nie będzie końca. * Wierzę w Ducha Świętego, Pana i
Ożywiciela, * który od Ojca i Syna pochodzi. * Który z Ojcem i
Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwalę; * który mówił przez
Proroków * Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół.
* wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów * I oczekuję
wskrzeszenia umarłych. * i życia wiecznego w przyszłym świecie.
Amen.

LITURGIA EUCHARYSTYCZNA

KAPŁAN: Módlcie się, aby moją i waszą Ofiarę przyjął Bóg, Ojciec
wszechmogący.
WIERNI: Niech Pan przyjmie Ofiarę z rąk twoich * na cześć i chwałę
swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła świętego.

Prefacja (wstęp do modlitwy eucharystycznej)
Kapłan rozkładając ręce mówi:
KAPŁAN: Pan z wami.
WIERNI: I z duchem twoim.
KAPŁAN: W górę serca.
WIERNI: Wznosimy je do Pana.
KAPŁAN: Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu.
WIERNI: Godne to i sprawiedliwe.

WIERNI: Święty, Święty, Święty, Pan Bóg zastępów * Pełne są
niebiosa i ziemia chwały Twojej. * Hosanna na wysokości. * Błogosławiony,
który idzie w imię Pańskie. * Hosanna na wysokości.

Modlitwa Eucharystyczna
Po modlitwie Kapłan z rozłożonymi rękami mówi: 
KAPŁAN: Oto wielka tajemnica wiary.
WIERNI: Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, *
wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia
w chwale.
KAPŁAN: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, * Tobie, Boże
Ojcze wszechmogący, * w jedności Ducha Świętego, * wszelka cześć i chwała,
przez wszystkie wieki wieków.
WIERNI: Amen.

Obrzędy komunii
KAPŁAN: Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom,
ośmielamy się mówić:
WIERNI: Ojcze nasz…..
KAPŁAN: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego * i obdarz nasze czasy
pokojem. * Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, * abyśmy zawsze wolni od
grzechu * i bezpieczni od wszelkiego zamętu, *pełni nadziei oczekiwali *
przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
WIERNI: Bo Twoje jest królestwo i potęga, i chwała na wieki.
KAPŁAN: Pokój Pański niech zawsze będzie z wami.
WIERNI: I z duchem twoim.
KAPŁAN: Przekażcie sobie znak pokoju.
WIERNI: Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się
nad nami.
Baranku Body, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem.
KAPŁAN: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. *
Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
WIERNI: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, * ale
powiedz tylko słowo, * a będzie uzdrowiona dusza moja.

OBRZĘDY ZAKOŃCZENIA
KAPŁAN: Pan z wami.
WIERNI: I z duchem twoim.
KAPŁAN: Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, + i
Duch Święty
WIERNI: Amen.
KAPŁAN: Idźcie w pokoju Chrystusa.
WIERNI: Bogu niech będą dzięki.

 JAK SIĘ SPOWIADAĆ  – FORMUŁA SPOWIEDZI

  1. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus ( ksiądz odpowiada: na wieki wieków amen )

  1. Robimy znak krzyża i mówimy: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

  1. Jestem uczniem klasy trzeciej. Przystępuję pierwszy raz do spowiedzi świętej. Obraziłem Pana Boga następującymi grzechami: ( tu mówimy nasze grzechy )

  1. ( po wyznaniu grzechów mówimy ): więcej grzechów nie pamiętam, za wszystkie serdecznie żałuję, postanawiam poprawę i proszę cię Ojcze o pokutę i rozgrzeszenie.

  1. ( słuchamy co powie kapłan i jaką zada pokutę, gdy usłyszymy: żałuj za grzechy, uderzamy się w piersi mówiąc trzy razy: Boże bądź miłościw mnie grzesznemu.

  2. (kiedy usłyszymy słowa: i ja odpuszczam tobie grzechy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego – robimy znak krzyża i odpowiadamy: amen

  3. Gdy kapłan powie: wysławiajmy Pana bo jest dobry odpowiadamy: bo Jego miłosierdzie trwa na wieki.

  4. Kapłan powie: Pan odpuścił tobie grzechy idź w pokoju. Odpowiadamy: Bóg zapłać

  1. Gdy kapłan zapuka – wstajemy i odchodzimy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PIEŚNI NA KOMUNIĘ ŚW.

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Proszę rodziców, aby dzieci do grudnia włącznie przyswoiły sobie następujące modlitwy, które odnajdą na stronach katechizmu:

Znak krzyża (138)

Modlitwa Pańska (138)

 Pozdrowienie Anielskie(138)

 Modlitwa do Anioła Stróża(141)

Modlitwa do Trójcy Świętej(138)

Skład Apostolski(138)

Pod Twoją obronę(141)

10 Przykazań Bożych (139)

Przykazanie miłości  (139)                         

7 Sakramentów świętych (140)                                                                          

 Akty (139)  

Do Świąt Wielkanocnych proszę, aby dzieci przyswoiły sobie następujące wiadomości:  

5 Przykazań kościelnych ( 139 )

Główne prawdy wiary ( 140 )

Warunki dobrej spowiedzi ( 140 )

7 grzechów głównych ( 140 )

Spowiedź powszechna ( 140 )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Wszystkie informacje dotyczące przygotowania do Sakramentów Pokuty i Eucharystii będą przekazywane przez Panią Katechetkę.